ΣΚΕΠΤΙΚΟ

Ο τουριστικός και ξενοδοχειακός κλάδος αποτελούν βασικό μοχλό οικονομικής ανάπτυξης, απασχόλησης και κοινωνικοοικονομικής ολοκλήρωσης στην Ευρώπη. Το 2010, για παράδειγμα, περισσότερα από εννέα εκατομμύρια άτομα απασχολούνταν στην τουριστική βιομηχανία, δηλαδή πάνω από το 4% του συνολικού εργατικού δυναμικού. Μέσα από την εξάπλωση της παγκοσμιοποίησης προέκυψαν νέες ευκαιρίες σταδιοδρομίας στην τουριστική βιομηχανία, και ειδικότερα για την κοινωνικο-δημογραφική ομάδα ατόμων που έχουν ολοκληρώσει τον πρώτο κύκλο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ωστόσο, δεδομένου ότι η τουριστική βιομηχανία της Ευρώπης απαρτίζεται σε μεγάλο βαθμό από μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι εργοδότες συχνά δεν έχουν πρόσβαση σε κατάλληλα προγράμματα κατάρτισης που είναι αναγκαία για την βελτίωση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων των εργαζομένων τους. Επιπλέον, το παιδαγωγικό υλικό που στοχεύει στην κάλυψη των αναγκών απασχόλησης εργαζομένων με περιορισμένα προσόντα ή χαμηλό επίπεδο μόρφωσης, σπανίως λαμβάνουν υπ’ όψιν τις εξειδικευμένες τους ανάγκες. Κατά συνέπεια, τα υφιστάμενα εκπαιδευτικά προγράμματα δεν επιτρέπουν στην συγκεκριμένη ομάδα που βρίσκεται σε κίνδυνο αποκλεισμού, να αναπτύξει βασικές δεξιότητες που θα επιτρέψουν στα μέλη της να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας και να εξελιχθούν.

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ CORE-VET

Το Ευρωπαϊκό έργο με το ακρώνυμο ‘CORE-VET’ αντιμετωπίζει την ανάγκη της ανάπτυξης εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού στον τομέα του τουρισμού και επιδιώκει να παρέχει δυνατότητες επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης – και καλύτερες προοπτικές απασχόλησης – σε ανειδίκευτα και/ή ημιειδικευμένα άτομα, τα οποία είτε είναι άνεργα και επιθυμούν να απασχοληθούν στην τουριστική βιομηχανία, ή εργάζονται ήδη στην τουριστική βιομηχανία αλλά δεν διαθέτουν τις απαραίτητες ικανότητες και δεξιότητες ώστε να αναπτύξουν την καριέρα τους.

Συγκεκριμένα, το έργο CORE-VET στοχεύει σε τρεις επαγγελματικές κατηγορίες που απαντώνται ευρέως στον τουριστικό κλάδο:

  • Υπηρεσίες Υποδοχής
  • Υπηρεσίες Οροφοκομίας
  • Υπηρεσίες Χώρων Μαζικής Εστίασης και Μπαρ

Το CORE-VET βασίζεται στο άκρως πετυχημένο προηγούμενο LdV έργο 'Basic skills for Work' και επιδιώκει να προσαρμόσει, να μεταφέρει και να αξιοποιήσει τις κατευθυντήριες γραμμές και το εκπαιδευτικό υλικό του στις εξειδικευμένες ανάγκες των τριών επαγγελματικών κατηγοριών του τουριστικού κλάδου και εκείνες των ανειδίκευτων και ημιειδικευμένων εργαζομένων στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, με ιδιαίτερη έμφαση στην Κροατία, την Κύπρο, την Ρουμανία, την Αυστρία και την Ελλάδα.

ΣΚΟΠΟΣ & ΣΤΟΧΟΙ

Το έργο CORE-VET στοχεύει να διευκολύνει τη διαδικασία προσαρμογής μιας ενότητας κατάρτισης στις απαραίτητες βασικές δεξιότητες για τον τουριστικό και ξενοδοχειακό κλάδο, ενώ απευθύνεται άμεσα σε ανειδίκευτους εργαζόμενους που βρίσκονται σε κίνδυνο αποκλεισμού. Το έργο προωθεί την αναγνώριση μικρότερων τμημάτων μάθησης και μπορεί να λειτουργήσει ως ισχυρό κίνητρο για τους υποαπασχολούμενους, για τους οποίους συνήθως δεν υπάρχει μέριμνα στα συστήματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Οι συγκεκριμένοι, και αλληλένδετοι στόχοι του έργου είναι:

  • Να ενισχύσει την απόδοση εργαζομένων με περιορισμένα προσόντα και να βελτιώσει την απασχολησιμότητά τους
  • Να παρέχει μία ευέλικτη, διαδραστική και φιλική προς τον χρήστη ηλεκτρονική πλατφόρμα μάθησης στους ανειδίκευτους εργαζόμενους. Με τον τρόπο αυτό θα τους επιτρέψει να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους και να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες να βελτιώσουν την θέση τους στην αγορά εργασίας
  • Να προσφέρει στους εργοδότες μικρομεσαίων επιχειρήσεων του τουριστικού κλάδου, που μπορεί να μην διαθέτουν κατάλληλα σχέδια κατάρτισης, ένα εύχρηστο εργαλείο εκπαίδευσης ώστε να βελτιώσουν τις δεξιότητες και τις ικανότητες, και πιθανόν και την παραγωγικότητα, του προσωπικού τους
  • Να εφοδιάσει τους εκπαιδευτές επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με επαρκή καινοτόμα εργαλεία και πόρους – από άποψη μεθοδολογίας – ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των ημιειδικευμένων εργαζομένων και των εργαζομένων με περιορισμένα προσόντα.

Η ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ

Η κοινοπραξία του CORE-VET λειτουργεί ως γέφυρα ανάμεσα στην Εκπαίδευση, την Κατάρτιση και τη Συμβουλευτική επιχειρήσεων σε πέντε Ευρωπαϊκές χώρες, συγκεκριμένα, την Κροατία, την Κύπρο, την Ελλάδα, τη Ρουμανία και την Αυστρία. Απαρτίζεται από οκτώ εταίρους που επιλέχθηκαν με βάση την τεχνογνωσία τους που λειτουργεί συμπληρωματικά ώστε να φέρουν εις πέρας αυτή την απαιτητική πρωτοβουλία.

Trends in VET policy in Europe 2010-12

Progress towards the Bruges communiqué

read more

Curriculum reform in Europe

The impact of learning outcomes

read more

Developments and challenges in the hospitality and tourism sector

Issues paper for discussion at the Global Dialogue Forum for the Hotels, Catering, Tourism Sector
(23–24 November 2010, Geneva)

read more